Rekrutacja

17 września 2015 22:32 | Rekrutacja

Rekrutacja

 Przyjęcie nieletniej do Ośrodka może nastąpić:

 

    1. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
    2. W tym celu należy:
     1. przesłać (fax lub e-mail):
       • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
       • załącznik do orzeczenia (zał. nr 1),
       • podanie o przyjęcie dziecka (zał. nr 2),
       • kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego (obie  strony),
       • kserokopię deklaracji przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego (dotyczy tylko uczennic kl. III gimnazjum),
     2. skontaktować się  telefonicznie z pedagogiem (osoba zajmująca się rekrutacją)
      - tel.  600 079 085 w godzinach:
       • Środa                    13.00 - 15.00
       • Piątek                   11.30 - 13.30
    1. Po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do Ośrodka.
    2. Po otrzymaniu akceptacji Dyrektora Ośrodka należy złożyć wniosek wraz z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o umieszczenie dziecka w MOS Biała.
    3. Po otrzymaniu zgody ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie należy ustalić z psychologiem termin przyjęcia do Ośrodka.
    4. W dniu przyjęcia dziecka do MOS Biała należy uzupełnić następujące dokumenty:
      • oryginał załącznika do orzeczenia (zał. nr 1),
      • oryginał podania o przyjęcie do Ośrodka  podpisane przez obojga rodziców (zał. nr 2),
      • oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
      • odpis skrócony aktu urodzenia nieletniej  (może być kserokopia),
      • zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta/Gminy potwierdzające zameldowanie  (może być kserokopia),
      • aktualne z d j ę c i e,
      • ostatnie świadectwo szkolne, 
      • dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
    5. Prosimy wychowanki i ich rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z dokumentacją Ośrodka (Regulamin Pobytu, Statut, Program Wychowawczy itd.) udostępnioną na stronie BIP - http://bip.osrodeksocjoterapiibiala.pl w zakładce Akty Prawne.
    6. Odpłatność za pobyt wychowanki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej wynosi:

    •  11,40 zł, co stanowi  koszt wsadu do kotła (śniadanie- 3 zł; obiad- 6 zł; kolacja- 2,40 zł).            Stawka obowiązuje od 2  stycznia 2019r.
      
    • W trudnej sytuacji finansowej rodzica/opiekuna, istnieje możliwość uzyskania refundacji lub dofinansowania do wyżywienia z instytucji pomocowych.

 

Przeczytano: 18213 razy. Wydrukuj|Do góry