Rekrutacja

17 września 2015 22:32 | Rekrutacja

Rekrutacja

Przyjęcie nieletniej do Ośrodka może nastąpić: Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy: przesłać (fax lub...

czytaj więcej »